Närpes Handarbetsaffär dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Närpes Handarbetsaffär behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Närpes Handarbetsaffär är ansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter behandlas

Närpes Handarbetsaffär behandlar personuppgifter som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss, gör inköp hos oss eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter även fås från myndigheter. Det handlar vanligtvis om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Andra uppgifter som kan behandlas är information om kundförhållandet och agerande med Närpes Handarbetsaffär på sociala medier, webbplatsen och webbutiken. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också behandlas. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom cookies, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Närpes Handarbetsaffär behandlar personuppgifter främst för att upprätthålla kundförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera produkter och följa lagstiftning. Uppgifter behandlas även i marknadsförings-, försäljnings- och statistiksyfte, bland annat för att granska och utveckla verksamheten.

Alla personuppgifter som behandlas av Närpes Handarbetsaffär följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Närpes Handarbetsaffär kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Närpes Handarbetsaffärs verksamhet. Uppgifter säljs inte och delas inte heller utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Närpes Handarbetsaffär behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Närpes Handarbetsaffär sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, t.ex. bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Närpes Handarbetsaffär skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter som Närpes Handarbetsaffär behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot lagen, har du rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Närpes Handarbetsaffär personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
Ab Närpes Handarbetsaffär Oy (1090208-3)

Tel. 06 224 2275
E-post: therese [at] stickdax.fi

Postadress och besöksadress:
Nybrovägen 5
64200 Närpes
Finland

 

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 03.09.2018